Isikuandmete töötlemise tingimused

Avaldatud 1.09.2018

Kasutades skinowner.com teenuseid, annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel.

Isikuandmete töötlemine on vajalik skinowner.com e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole ettevõtte poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda siin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Kivilaine

Registrikood nr: 10074074
Aadress: Pärnu mnt 8, Tallinn 10148
E-post: info@skinowner.com (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel. Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee .

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh:

 • õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
 • õigus andmeid üle kanda (EL Andmekaitse üldmääruse artikkel nr 20: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi.
 • õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
 • õigus pöörduda kaitseks järelvalve asutuse poole;
 • õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil.

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi ja isikukood;
 • kontaktandmed;
 • kliendi poolt ja kliendiprogrammi konto raames ostetud tooted ja teenused, toodete hinnad ning e-pood, kus ostud on sooritatud;
 • kliendi sünnikuupäev (kui liitumisel on Klient need andmed Töötlejale edastanud);
 • kliendi elukoha- või postiaadress;
 • kliendi elektronpostiaadress;
 • kliendi mobiiltelefoni number;
 • kliendi vanus ja sugu;
 • kliendi kliendiprogrammi kasutajatunnus ja salasõna;
 • kliendi IP-aadress;
 • kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
 • toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;
 • kliendi ostude kuupäevad;
 • kliendi teenuse kasutamise ajalugu;
 • teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
 • kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
 • kliendi asukoha andmed;
 • kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;
 • kliendi profiilipilt ehk avatar;
 • sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendiprogrammi raames allahindluste tegemine;
 • kasutajale ülevaate koostamine Kasutaja enda poolt sooritatud ostudest/teenustest/broneeringutest;
 • turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine);
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • otseturustuse korraldamine;
 • et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid ning personaalsemaid soovitusi;
 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et anda Kliendile nippe ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla.

Andmete töötlemise kord

Andmete turvalisus ja ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Kivilaine OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kivilaine OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine
Kivilaine OÜ volitatud töötlejatele isikuandmete töötlemine toimub Kivilaine OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kogutud andmete säilitamine
Kivilaine OÜ säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik tulenevalt käesoleva privaatsuspoliitika eesmärkidest. Me säilitame ja kasutame teie andmeid järgides meile seadusega kehtestatud kohustusi (näiteks, kui meil on seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada), lahendamaks vaidlusi ning kehtestamaks meie lepinguid ning põhimõtteid.

Kivilaine OÜ säilitab andmeid ka ettevõtte sisese analüüsi tarbeks. Tehnilisi andmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega välja arvatud juhul, kui seda infot kasutatakse turvalisuse tõhustamiseks või Teenuse funktsionaalsuse tõstmiseks või kui me oleme seadusest tulenevalt kohustatud sellist infot pikemalt säilitama.

Kogutud andmete edastamine
Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud riiklikku alluvusala, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni seadustest.
Kui te asute väljaspool Eesti Vabariiki ning olete otsustanud oma andmeid meiega jagada, siis palume olge teadlikud, et me edastame kogutud andmed Eesti Vabariiki ning töötleme neid siin.

Oma andmete edastamise ning käesolevate privaatsustingimustega nõustumise kaudu olete andnud meile nõusoleku selliseks andmete edastamiseks.
Kivilaine OÜ võtab kasutusele kõik selleks vajalikud mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ning käesolevate privaatsustingimustega kooskõlas olev kasutamine ning samuti et vältida teie isikuandmete sattumine organisatsiooni või riigi käsutusse, välja arvatud juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus, sealhulgas teie andmete ja muu isikliku informatsiooni turvalisus.

Andmete avaldamine
Teatud asjaoludel on Kivilaine OÜ kohustatud avaldama teie isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest või on seotud asutuse või isiku põhjendatud vajadusega, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja). Kivilaine OÜ võib avaldada teie isikuandmeid ka heas usus, kui see on vajalik,:

 • sest see on kooskõlas seaduslike kohustustega;
 • et kaitsta Kivilaine OÜ vara ja õigusi;
 • et vältida või uurida võimalikke õigusrikkumisi seoses Teenusega;
 • et kaitsta Teenuse kasutajate isiklikku turvalisust või avalikkust;
 • et kaitsta end juriidilise vastutuse eest.

Andmete volitatud töötlejad ehk teenuse osutajad

Me võime kasutada kolmandaid isikuid ja ettevõtteid (edaspidi nimetatuna “Teenuse osutajad”) selleks, et osutada e-poe teenust ning selleks, et pakkuda e-poega seotud teenuseid või selleks, et analüüsida, kuidas e-poodi kasutatakse.
Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele neile antud ülesannete teostamiseks ning neil on keelatud neid andmeid avaldada või mingil muul viisil kasutada.

Majutus
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Analüütika
Me võime kasutada kolmandaid osapooli selleks, et jälgida ja analüüsida e-poe kasutamist.

 • GOOGLE ANALYTICS – Google Analytics on Google-ile kuuluv veebikeskkonna analüütikateenus, mis jälgib ja raporteerib veebikeskkonna liikluse.
  Google kasutab neid andmeid, et jälgida ja monitoorida meie Teenuse kasutamist. Seda infot jagatakse ka Google-i teiste teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid, et teha suunatud personaalset reklaami enda turundusvõrgustikus.
  Teil on õigus määrata, et te ei soovi oma andmeid Teenuse kasutamise kohta teha kättesaadavaks Google Analytics-ile, seadistades Google Analytics-ist keeldumise lisa, mis takistab Google Analytics-i Javascriptil (ga.js, analytics.js, ja dc.js) jagamast informatsiooni Google Analytics-ile külastusaktiivsuse kohta.
  Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Turundus
Me võime kasutada kolmandate osapoolte turundusplatvorme, et saata teile uudiskirju, turunduslikku- ja promomaterjali ning muud infot, mis võib teile huvi pakkuda.

 • MAILCHIMP – MailChimp e-posti turundusteenust pakub The Rocket Science Group LLC.
  Teil on õigus keelduda meie e-posti turundusest kasutades selleks e-posti pöördumiste jaluses olevat linki.
  Lisainformatsiooni saamiseks MailChimpi-i privaatsustavade kohta palun külastage MailChimpi -i privaatsustingimuste lehte: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Taasturundus
Me võime kasutada taasturundusteenuseid selleks, et edastada teile reklaame kolmandate isikute veebilehtedel peale e-pe külastamist. Meie ja meie kolmandatest osapooltest partnerid kasutame teie külastuse järgsete reklaamide haldamiseks ja optimeerimiseks küpsiseid.

 • GOOGLE ADWORDS – Google Adwords taasturundusteenust pakub Google Inc.
  Te võite keelduda Google Analyticsi Display-turundusest kohandades Google Display-võrgustiku reklaame külastades Google Ads seadeid lehel: http://www.google.com/settings/ads
  Google soovitab paigaldada ka Google Analytics-ist keeldumise veebilehitseja lisa, mis pakub lehe külastajatele võimaluse takistada oma andmete kogumist Google Analytics-i poolt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta palun külastage Google-i privaatsustingimuste lehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • TWITTER – Twitteri taasturundusteenust pakub Twitter Inc.
  Te võite keelduda Twitteri huvipõhisest reklaamist järgides nende juhiseid siit: https://support.twitter.com/articles/20170405
  Lisainformatsiooni saamiseks Twitteri privaatsustavade ja -poliitikate kohta palun külastage nende privaatsuspoliitika lehte: https://twitter.com/privacy
 • FACEBOOK – Facebook-i taasturundusteenust pakub Facebook Inc.
  Te võite lugeda lähemalt nende huvipõhise reklaami kohta külastades lehte: https://www.facebook.com/help/568137493302217
  Te võite keelduda Facebook-i ja teiste sellega seotud ettevõtete turundusinfost ka läbi USA Digitaalturunduse Liidu: http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Digitaalturunduse Liidu: http://youradchoices.ca või Euroopa Interaktiivse Digitaalturunduse Liidu: http://www.youronlinechoices.eu/ või läbi oma mobiiltelefoni seadistuste.
  Lisainformatsiooni saamiseks Facebook-i privaatsustavade kohta palun külastage Facebooke-i andmepoliitika lehte: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Maksed
Me võime pakkuda tasulisi tooteid või teenuseid oma e-poes. Sellisel juhul kasutame me kolmandaid osapooli maksete töötluseks (edaspidi nimetatuna “Makse töötlejad”). Me ei säilita ega kogu teie maksekaardi andmeid. See informatsioon läheb otse meie kolmandatest osapooltest Makse töötlejatele, kellepoolsele teie isikuandmete töötlemisele kohalduvad nende privaatsuspoliitikate tingimused. Maksete töötlejad, keda meie kasutame, on:

 • Maksekeskus AS. Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: https://maksekeskus.ee/tingimused/

Transport
Me võime pakkuda e-poes ka transporditeenust. Sellisel juhul kasutame me kolmandaid osapooli transporditeenuse osutamiseks ja selleks vajaliku info töötlemiseks (edaspidi nimetatuna “transporditeenuse pakkuja”). Teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse teie poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka teie aadress. Transporditeenuse pakkujad keda me kasutame, on:

 • Itella Estonia OÜ. Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: http://uus.smartpost.ee/pakkide-saatmine/isikuandmete-tootlemine
 • DPD Eesti AS. Nende privaatsuspoliitikaga saab tutvuda lehel: https://www.dpd.com/ee/avaleht/siteutilities/tueueptingimused


Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-aadressil info@skinowner.ee.

Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Kontakt

Kivilaine OÜ
Registrikood: 10074074
KMKR nr: EE100064771
Aadress: Pärnu mnt 8, Tallinn 10148
Telefon: +372 6057057
E-post: info@skinowner.com

Massive Presence Website